Urząd
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Wydział Organizacyjny
Gmina Inowrocław - Wydział Organizacyjny
 1. współdziałanie z Sekretarzem w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy Urzędu;
 2. prowadzenie spraw personalnych i akt osobowych pracowników Urzędu;
 3. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami oraz podnoszeniem kwalifikacji pracowników Urzędu;
 4. koordynacja procesu ocen pracowników Urzędu;
 5. przygotowanie dokumentów do naliczania wynagrodzeń, nagród, ekwiwalentów i odpraw pracowników;
 6. przeprowadzanie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze;
 7. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania w Urzędzie stażu dla bezrobotnych oraz prac interwencyjnych i robót publicznych;
 8. prowadzenie spraw związanych z badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi pracowników;
 9. prowadzenie rejestru umów zleceń i o dzieło;
 10. prowadzenie archiwum zakładowego;
 11. prowadzenie i aktualizacja Rejestru Mieszkańców;
 12. aktualizacja Rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych;
 13. załatwianie spraw dotyczących zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy obywateli RP oraz cudzoziemców;
 14. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie meldunków, wydawania dowodów osobistych oraz udostępniania danych osobowych;
 15. przyjmowanie zgłoszeń o utracie i uszkodzeniu dowodu osobistego oraz unieważnianie dowodów osobistych;
 16. udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Mieszkańców, Rejestru Wyborców;
 17. sporządzanie Rejestru Wyborców w wyborach powszechnych oraz udostępnianie spisu wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania, sporządzanie pełnomocnictw do głosowania;
 18. sporządzanie rejestru i listy stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej;
 19. utrzymanie budynku Urzędu i pomieszczeń wykorzystywanych przez pracowników w stanie spełniającym wymogi BHP i ppoż.;
 20. zabezpieczenie materiałów biurowych i sprzętu do prawidłowego funkcjonowania Urzędu;
 21. organizowanie remontów pomieszczeń biurowych;
 22. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku, odpowiedzialności cywilnej itp.;
 23. współpraca z Wydziałem Cyfryzacji, Rozwoju i Inicjatyw Europejskich przy wykonywaniu zadań związanych z bieżącą obsługą informatyczną Urzędu;
 24. przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji;
 25. nadawanie korespondencji wychodzącej i współpraca z Urzędem Pocztowym;
 26. informowanie Interesantów o funkcjonowaniu Urzędu, sposobie załatwiania spraw oraz udzielanie odpowiedzi na bieżące pytania Mieszkańców;
 27. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej;
 28. prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących wydawania, cofania oraz wygaszania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 29. wykonywanie czynności kancelaryjnych i bieżąca obsługa sekretariatu;
 30. prowadzenie kalendarza zadań i wydarzeń promocyjnych na terenie Gminy; współpraca z województwem, powiatem i sąsiednimi gminami w zakresie promocji Gminy;
 31. organizacja lub współorganizacja obchodów świąt państwowych i innych uroczystości patriotycznych oraz współpraca w zakresie organizacyjnej, medialnej i protokolarnej obsługi wizyt oficjalnych;
 32. opracowywanie i przygotowywanie serwisu prasowego, monitorowanie informacji prasowych;
 33.  przygotowywanie kontaktów publicznych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz organizacja medialnych prezentacji organów Gminy – konferencji prasowych, komunikatów, oświadczeń, wywiadów prasowych, radiowych, telewizyjnychi internetowych;
 34. koordynowanie przepływu informacji między Wójtem a innymi wydziałami Urzędu, radnymi, parlamentarzystami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz mediami i organizacjami społeczno-gospodarczymi;
 35. zapewnienie obsługi informacyjnej i fotograficznej wydarzeń organizowanych na terenie Gminy;
 36. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Honorowego Patronatu Wójta, a także z odznakami, medalami, nagrodami i wyróżnieniami;
 37. prowadzenie harmonogramu uroczystości z wykorzystaniem Sztandaru Gminy;
 38. prowadzenie rejestru składanych ofert na przetargi;
 39. potwierdzanie za zgodność z oryginałem i potwierdzanie własnoręczności podpisu;
 40. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
 41. realizacja zadań Gminy w zakresie zdrowia publicznego;
 42. realizacja zadań z zakresu wspierania osób z niepełnosprawnościami;
 43. przeprowadzanie konsultacji społecznych;
 44. realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3;
 45. współpraca z Sołtysami i pracownikami świetlic w załatwianiu spraw bieżących oraz koordynacja spraw związanych z wynajmem świetlic;
 46. koordynacja spraw związanych z wyborami  Sołtysów i Rad Sołeckich.

 

 

 

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
 
Na górę