Mieszkaniec
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Dodatek osłonowy
Gmina Inowrocław - Dodatek osłonowy

Od  stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Świadczenia rodzinne) lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany), taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje po spełnieniu warunku kryterium dochodowego:

  • osobom gospodarującym jednoosobowo, jeżeli ich miesięczny dochód nie przekracza 2 100 złotych netto;
  • osobom w gospodarstwach wieloosobowych, jeżeli ich miesięczny dochód na jedną osobę nie przekracza 1 500 złotych netto.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na członka danej rodziny przekracza wyżej wymienione kryteria dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego ustalona zgodnie z w/w zasadami jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

Ważne: Dochód uprawniający do uzyskania dodatku osłonowego ustalany jest na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i uwzględnia się dochód uzyskany w 2022 roku. Dodatek ma obowiązywać przez okres pół roku tj: od 01.01.2024r do 30.06.2024 r. Jego wysokość wyniesie połowę kwot, które obowiązywały w całym 2022 roku z uwzględnieniem waloryzacji o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku, który wyniósł 14,4 procent.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

Dodatek osłonowy przysługuje w kwocie:

  • 228,80 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
  • 343,20 zł w przypadku gospodarstwa od 2 do 3 osób
  • 486,20 zł w przypadku gospodarstwa od 4 do 5 osób
  • 657,80zł w przypadku gospodarstwa od 6 osób

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji budynków, o której mowa w art. 27 a ust. 1 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek wynosi:

  • 286,00 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
  • 429,00 zł w przypadku gospodarstwa od 2 do 3 osób
  • 607,75zł w przypadku gospodarstwa od 4 do 5 osób
  • 822,25 zł w przypadku gospodarstwa od 6 osób

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli podasz swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu  w formie papierowej w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku to piątku w godz. 7.30 do 15.30

lub elektronicznej za pośrednictwem PORTALU ePUAP http://epuap.gov.pl.

W przypadku wątpliwości informacji na temat dodatku osłonowego udzielają pracownicy GOPS pod numerami telefonów:
- 52 357 36 93
- 52 35 55 861
- 52 35 55 862

 

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
Wniosek  
(5 MB / .pdf)
 
Na górę