Mieszkaniec
 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Zasiłek pielęgnacyjny
Gmina Inowrocław - Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek wypłacany jest w cyklu miesięcznym w kwocie 215,84 zł na każdą uprawnioną osobę.
Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje następującym osobom:

 • niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o stopniu);
 • niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej;
 • niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej, jeżeli niepełnosprawności powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 rok życia.


Zasady ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:
1) pierwszy wniosek
Aby nabyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w Zespole ds. Orzekania o niepełnosprawności, wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2) kontynuacja pobierania zasiłku pielęgnacyjnego
W przypadku utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu Niepełnosprawności należy:
a) złożyć w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
b) złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje gdy:

 • osoba uprawniona pobiera dodatek pielęgnacyjny np. z ZUS;
 • osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie
o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Wymagane dokumenty
W celu otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego w związku z niepełnosprawnością należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (oryginał do wglądu);
 • oryginał lub kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy składany wniosek dotyczy niepełnosprawnego dziecka);
 • orzeczenie o niepełnosprawności (dziecko do 16 roku życia), albo
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności (tylko w przypadku gdy niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia) (lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie ZUS o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej), albo
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie ZUS o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej);
 • w przypadku pobierania świadczeń emerytalno-rentowych aktualna decyzja przyznająca świadczenia z ZUS, KRUS, MSWiA;
 • oświadczenie o przekazywaniu świadczeń na osobiste konto bankowe wraz z potwierdzeniem (załącznik do wniosku);
 • potwierdzenie zameldowania członków rodziny (załącznik do wniosku);
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik do wniosku);
 • oświadczenie w sprawie uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS.


 

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Twitterze
Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
Zasiłek pielęgnacyjny  
(42 KB / .pdf)
 
Na górę